Kwartalnik „Psychiatria” Najnowsze osiągnięcia i dokonania w dziedzinie psychiatrii.


Kwartalnik „Psychiatria” jest pismem recenzowanym o charakterze naukowo-edukacyjnym, adresowanym do szerokiego grona psychiatrów praktykujących w warunkach szpitalnych oraz ambulatoryjnych. Publikowane są w nim artykuły oryginalne, poglądowe oraz kazuistyczne z ośrodków krajowych, a także przedruki dotyczące najnowszych osiągnięć i dokonań w dziedzinie psychiatrii. Czytelnik znajdzie również praktyczne zalecenia dotyczące leczenia zaburzeń i chorób psychicznych. Pismo kładzie szczególny nacisk na praktyczne aspekty farmakoterapii zaburzeń psychicznych.

Redaktor naczelny: dr n. med. Sławomir Murawiec

Czasopismo znajduje się w wykazie czasopism oraz recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych opublikowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 31 lipca 2019 roku i posiada 20 punktów.